On behalf of GIC LAW would like to thank all members and clients and friends for their support throughout 2016 and offer every good wish for a peaceful and prosperous year 2017.

Thay mặt hãng luật GIC LAW xin cảm ơn các thành viên, khách hàng và bạn bè đồng nghiệp về sự hỗ trợ đối với chúng tôi trong năm 2016 và cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho một năm mới 2017 an khang, thịnh vượng.

Merry Christmas & Happy New Year!
Chúc mừng Giáng sinh và Năm mới!

TRAN THI HUONG
Managing Lawyer
Luật sư Điều hành

Copyright © 2016 - giclaw.vn - All right reserved.